Ο ψυχολόγος, ανεξαιρέτως του πλαισίου στο οποίο εργάζεται, τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο όχι μόνο για τα άτομα που βλέπει, αλλά και για θέματα που αφορούν στο εκάστοτε πλαίσιο. Υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια για ό,τι  του εμπιστεύεται το άτομο. Λύση της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο ψυχολόγος κρίνει πως κινδυνεύει η ζωή ή η ασφάλεια του ατόμου ή η ζωή/ ασφάλεια τρίτων προσώπων και σαφώς ενημερώνει το άτομο πως πρόκειται να προβεί σε αυτήν την ενέργεια.